top of page

Privacyreglement Joyce Mennen.

In dit Privacyreglement gebruikt Joyce Mennen een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Joyce Mennen registreert;

Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Toelichting op het Reglement.

Joyce Mennen mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Joyce Mennen de plicht om haar cliënten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Joyce Mennen worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Joyce Mennen vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Joyce Mennen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Joyce Mennen expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Joyce Mennen gebruikt en het doel van het gebruik.

 

Joyce Mennen verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

• cliënt wordt of bent van Joyce Mennen;

• een zakelijke relatie bent van Joyce Mennen;

• je aanmeldt voor nieuwsbrieven;

• de website bezoekt;

• (via het contactformulier) contact met Joyce Mennen opneemt.

 

Joyce Mennen verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum als je cliënt bent. Wanneer je een behandeling volgt zullen ook gegevens over jouw fysieke en mentale gezondheid gegevens verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt in het kader van het behandelings traject en voor zover noodzakelijk voor dit traject.

 

Joyce Mennen verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en emailadres als je een zakelijke relatie bent.

Joyce Mennen verzamelt (mogelijk) jouw naam, e-mailadres en verdere gegevens die je in het opmerkingenveld deelt als je contact opneemt via het contactformulier. Deze gegevens stellen Joyce Mennen in staat om:

• de overeenkomst die cliënten met Joyce Mennen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• de dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

Cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Joyce Mennen bepaalde informatie kan bijhouden. Deze gegevens stellen Joyce Mennen in staat om:

• te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;

• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;

• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;

• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

• het productaanbod te verbeteren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden.

Joyce Mennen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Joyce Mennen, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Joyce Mennen met jou heeft gesloten;

• je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid).

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn.

Joyce Mennen verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Joyce Mennen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Joyce Mennen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Joyce Mennen om in te loggen in het digitale systeem;

• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Joyce Mennen ten aanzien van alle aan Joyce Mennen verstrekte persoonsgegevens;

• technische maatregelen door Joyce Mennen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Joyce Mennen bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Joyce Mennen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie.

Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@joycepmu.nl.

Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van Joyce Mennen. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Joyce Mennen en probeert Joyce Mennen er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Joyce Mennen? Ook daarvoor kun je contact met Joyce Mennen opnemen. Uiteraard zal Joyce Mennen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Joyce Mennen.

 

Privacyreglement Joyce Mennen versie april 2021.

bottom of page